Кузніченко С.Д. (Кафедра Інформаційних технологій)

Кузніченко
Світлана Дмитрівна

кандидат географічних наук, доцент


Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204796090

ResearcherID: https://publons.com/researcher/G-7092-2018/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=51Ea_FAAAAAJ&hl=th

ORCID: 0000-0001-7982-1298


 

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальний аналіз даних, методи багатокритеріального прийняття рішень, нечіткі множини та нечітка логіка, геоінформаційні системи та технології

Науково-дослідна робота

 1. Науковий керівник наукової теми: «Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET», № держреєстрації 0115U006531, термін виконання НДР-01.10.15- 31.12.2017 року.
 2. Відповідальний виконавець наукової теми «Розробка автоматизованого робочого місця (АРМ) на базі ГІС програмного комплексу по водним та меліоративним об’єктам Одеської області», №держреєстрації 0116U007905, термін виконання НДР – протягом 2016 року.
 3. Науковий керівник наукової теми: «Вдосконалення методів інформаційних технологій з метою їх використання в дослідженні об’єктів довкілля та у процесі підготовки фахівців» , № держреєстрації 0114U000627, термін виконання НДР-01.10.13 – 31.12.2018
 4. Науковий керівник наукової теми: «Геоінформаційні і інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в задачах оцінки та прогнозування екологічної безпеки територій» (№ ДР 0119 U003671) (2019 р.-2023 р.)

Основні здобутки, інша інформація

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу по інженерії програмного забезпечення, КНУ ім. Тараса Шевченка, квітень 2018. Лист від 15.03.2018 № 013 /102 – 3 від КНУ ім. Тараса Шевченка відповідно до наказу МОНУ від 10.10.2017 № 1364.

член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з «Управління ІТ проектами і програмування», КНУ ім. Тараса Шевченка у 2017 р. і 2018 р.;

керівник наукової студентської роботи призера (2 місце) II тур Всеукраїнського конкурс студентських робіт за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», КНУ імені Тараса Шевченка, магістранта Щербини М.Б, гр. КН-2 (Наказ МОН № 1059 від 05.08.2019)

дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство» (сертифікат №20-00082 FS)

Основні наукові публікації за останні 5 років:
 1. M. Karpinski, S. Kuznichenko, N.Kazakova, O.Fraze-Frazenko, D.Jancarczyk. Geospatial Assessment of the Territorial Road Network by Fractal Method. Future Internet 2020, 12(11), 201; https://doi.org/10.3390/fi12110201 (Scopus)
 2. Kuznichenko S., Kovalenko L., Buchynska I., Gunchenko Y. Development of a multicriteria model for making decisions on the location of solid waste landfills// Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies Vol 2, No 3 (92), 2018. p. 21-30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.129287 (Scopus)
 3. V.Lysenko Y.Gunchenko, S.Shvorov, S.Lenkov, S.Kuznichenko, E.Lenkov. Methodological Bases of Construction of Intensive Training Flight Simulators of Aircrews. 2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) October 16-18, 2018 Kyiv, Ukraine (Scopus, WoS)
 4. S.Shvorov, D.Komarchuk, N.Pasichnyk O.Opryshko, Y.Gunchenko, S.Kuznichenko. UAV Navigation And Management System Based On The Spectral Portrait Of Terrain. 2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) October 16-18, 2018 Kyiv, Ukraine (Scopus, WoS)
 5. Sergey А. Shvorov, Natalia A. Pasichnyk, Svitlana D. Kuznichenko, Igor V. Tolok, Sergey V. Lenkov, Larysa A. Komarova. Using UAV During Planned Harvesting by Unmanned Combines// 2019 IEEE 5 th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD), Proceedings, pp. 252-257, October 22-24, 2019 Kyiv, Ukraine (Scopus, WoS)
 6. Kuznichenko S., Buchynska I., Kovalenko L., Tereshchenko T. Integrated information system for regional flood monitoring using internet of things. CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2683, с. 1-5 (Scopus)
 7. Kuznichenko S., Buchynska I., Kovalenko L., Gunchenko Y. Suitable site selection using two-stage GIS-based fuzzy multi-criteria decision analysis // Advances in Intelligent Systems and Computing IV. Springer Nature Switzerland AG 2020 N. Shakhovska and M. O. Medykovskyy (eds): CCSIT 2019, AISC vol. 1080, p. 214–230. ISSN 2194-5357, https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_16 (Scopus)
 8. Kuznichenko, S., Buchynska, I., Kovalenko, L., Tereshchenko, T. Integrated information system for regional flood monitoring using internet of things CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2683, стр. 1–5 (Scopus)
 9. Svitlana Kuznichenko, Sergey Shvorov, Yurii Husak, Igor Tolok, Ihor Muliar. Synthesis of an Expert System for Assessing the Security of Computer Networks Based on a Fuzzy Neural Network. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-7, May 2020. P.935-939
 10. Кузніченко С.Д., Гунченко Ю.О., Бучинська І.В. Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій// Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2018. – № 61. – С.90-103
 11. Кузніченко С.Д., Бучинська І.В. Вибір операторів агрегування для багатокритеріальної оцінки придатності територій// Кібербезпека: освіта, наука, техніка 2019. № 6. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.5
 12. А.А. Гнатовская, Т.Б. Вохменцева, Л.Б. Коваленко, С.Д. Кузниченко Надежно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем // Науково-технічний журнал «Холодильна техніка та технології». Одеса – 2016. – №2–С.77-82.
 13. Терещенко Т.М., Кузніченко С.Д., Коваленко Л.Б. Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів/ // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук – 2016. – Випуск 5/2016 (100) – С. 87-91
 14. Кузніченко С.Д., Бучинська І.В. Рішення нечіткої багатокритеріальної задачі розміщення просторового об’єкта на основі геоінформаційних технологій. V Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)». Матеріали конференції, м. Ужгород 15-20 квітня 2019 р. 2019. – с.104-105.
 15. Кузніченко С.Д., Бучинська І.В., Коваленко Л.Б. Підхід до вирішення нечіткої багатокритеріальної задачі вибору варіантів розміщення територіальнорозподілених об’єктів в ГІС. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. ІваноФранківськ, 20-25 травня 2019 р. 2019. с.74–77.
 16. Кузніченко С.Д., Бучинська І.В., Клепатська В.В. Фрактальний метод геопросторової оцінки транспортної освоєності територій. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», м. Івано-Франківськ, 18-22 травня 2020 р. 2020. с.32–35.
Монографії та навчальні посібники
 1. Кузніченко С.Д., Коваленко Л.Б. Основи алгоритмізації та програмування. Навчальний посібник. Одеса: ОДЕКУ, 2018. – 330 с.
 2. Кузніченко С.Д., Бучинська І.В. Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах. Монографія. Одеса: ОДЕКУ, 2020. – 202 с.
Розділи в колективних монографіях
 1. Svitlana Kuznichenko. A Methodological Approach to the Development of Spatial Decision Support Systems for Territorial Planning. Intellectual Systems and Information Technologies: Monograph. Edited by Profesor Yurii Gunchenko.– Vienna: Premier Publishing s.r.o. 2021. 169-184 pp. ISBN 978-3-903197-27-5 DOI http://doi.org/10.29013/GunchenkoY.ISAIT.2021.184
 2. Svitlana Kuznichenko, Yurii Gunchenko, Iryna Buchynska. Vegetation classification using satellite imagery and GIS technologies// Monograph. Processing, transmission and security of information – 2020, vol.2, 2020, pp. 145–158. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Poland. http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2020/12/ _engineerxxi _2019_vol2_14.pdf
 3. Buchynska І., Kuznichenko S. A GIS-based decision support system for placing solid waste landfill // Monograph. Processing, Transmission and Security of Information. 2018. vol.2, 2018. pp. 33-40. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Poland.
 4. Okhrymenko A., Kuznichenko S. Software development for distributed control and accounting system [Text] // Monografia. Redakcja: J. Rysiński, − Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, − Processing, transmission and security of information- 2019 vol. 2. – pp 265-272, − 418 p.

Comments are closed.